Algusesse

Tagasi

Psühholoogia ja loogika

Psühholoogia ja loogika HHP 3200; HHP 8101

Kursus koosneb:
Sissejuhatavast loengust

bulletloengu videost (eeldab teie arvutilt flash payerit. Kui seda teie arvutis ei ole, pakutakse teile interneti linki selle tasuta allalaadimiseks)
bulletesitlusmaterjalidest (pildi vormis loengu video kõrval)
bulletõppematerjalidest – väljaprintimiseks (PDF formaadis. Kui teil arvutis ei ole programmi, mis võimaldaks teil PDF faile lugeda, siis on teile lisatud interneti link selle arvutiprogrammi tasuta allalaadimiseks)
bulletloengute helisalvestusest (MP3 formaadis)
bulletlisaks IKS test
bulletKordamisküsimused A
bulletKordamisküsimused B

Psühholoogia ja loogika kursuse sisukord:

digiaabits 1

Psühholoogia aine ja objekt, lühike ajalugu, kaks kontseptsiooni psühholoogias, psühholoogia teoreetilised ja rakenduslikud harud, kus psühholoogid töötavad ja millega tegelevad.
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

digiaabits 2

Psühholoogia uurimisemeetodid: eksperiment, psühholoogia eksperimentide tüüpmudelid, vaatlus, vestlus, intervjuu, küsitlus, hinnangute leht. Testimeetod psühholoogias: valiidsus, usaldusväärsus, normeeritus, standardiseeritus, testi normeerimine ja väljavõtukogum, nõuded testi kasutajale, testi läbiviimine, testide liigid.
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

digiaabits 3

Tunnetusprotsessid: aisting, taju, taju illusioonid. Aisting, sensoorne süsteem. Taju, taju maht, taju omadused, taju liigid, isikutaju, taju moondumine ja taju vead, taju illusioonid.
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

digiaabits 4

Tähelepanu. Mälu. Tähelepanu, tähelepanu liigid, tahtmatu tähelepanu põhjused, tähelepanu omadused. Mälu, H. Ebbinghausi unustamise kõver, mälu mudel, episoodiline ja semantiline mälu (E. Tulving), mälu liigid, amneesia.
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

digiaabits 5

Emotsioonid. Emotsioonid, tundmused, meeleolu, afekt, ärevus, kirg, emotsioonide bipolaarsus. Emotsioonide liigitus: steenilised ja asteenilised emotsioonid, spetsiifilised ja mittespetsiifilised emotsioonid. Emotsioonide väljendumine ja füsioloogia.
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

Tööstress

Stress, stressi dünaamika, stressorite tüübid, läbipõlemine, stressorid tööl ja tööstressi riskiga elukutsed, stressorid isiksusega seotult, A-tüüpi isiksus ehk tööhull, internaalsus, eksternaalsus – isiksuse kontrollkese, stressorid sotsiaalses sfääris, stressiga toimetulek, probleemi lahendamine, isiksuse tasakaal, sotsiaalne toetus, lõõgastus. Koolistress - õpetajate tööstressorid Eestis (TTÜ, 1999), õpilaste stressorid koolis (TTÜ, 1998).
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

digiaabits 6

Motivatsioon. Motivatsioon, vajadused, A. Maslow vajaduste hierarhia, vajaduste rahuldamise muutumine, motivatsiooni mõju edukusele, edukuse valem, motivatsioonikonflikt, selle tüübid ja lahendused, tööga rahulolu ja rahulolematus, isiksus ja vajadused - saavutusvajadus, võimuvajadus, suhete vajadus, enesemotivatsioon.
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

digiaabits 7

Töökonfliktide tunnused. Tääkonfliktide klssifikatsioon.Struktuurikonfliktid. Teabe ehk infokonfliktid.Suhtlemiskonfliktid.Huvide konfliktid.Konfliktide lahendamise stiilid. Võit-vüi ja võit - kaotus lahendused. Võit - kaotus. Kompromiss. Probleemi lahendamine. Ignoreerimine. Nõustumine. Konflikti lahendamine: võistlus, koopereerumine, koostöö, kompromiss, vältimine, kohanemine, Konflikti lahendamise strateegiad: konflikt kõrvaldamatu, kokkulepe võimatu; konflikt kõrvaldamatu, kokkulepe võimalik; konflikt kõrvaldatav, kokkulepe võimatu; latentne konflikt.
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

digiaabits 8

Mõtlemine ja loogika reeglid. Mõtlemine, mõtlemise liigitused, mõtlemise areng, mõtlemise individuaalsed iseärasused, mõtlemine primitiivkultuurides. Loogika võtted: võrdlus, analüüs ja süntees, abstraheerimine, üldistamine. Mõisted, definitsiooni reeglid, definitsiooni asendavad võtted. Väidete tõestamine ja ümberlükkamine.
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

digiaabits 9

Isiksus. Isiksus, inimene, indiviid, isik. Isiksuse kujunemise teooriad, isiksuse struktuur. Isiksuse teooriad: kehaehitusega seotud teooriad, S. Freudi teooria, isiksuse omadustega seotud teooriad (temperament, kontrollkese).
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

digiaabits 10

Suhtlemine. Suhtlemine (interaktsioon, kommunikatsioon, isikutaju), kommunikatsiooni mudel, telefonimäng, verbaalsed ja mitteverbaalsed (hääl, silmside, poos, ˛estid, miimika, riietus, häälitsused, huvi, huumor) suhtlemisvahendid. Sõnumi planeerimine, edastamine, arendamine, sagedased vead., uudiskünnis, usutavus, manipuleerimisvõtted, kõige vajalikumad kommunikatiivsed oskused, aktiivne kuulamine.
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

digiaabits 11

Mina-pildid ja mina kaitsemehhanismid. Mina, eneseteadvus, enesehinnang, mina-pildid,empiiriline mina, sotsiaalne mina, peegelmina, populaarne mina, intiimne mina, Johari akna teooria, roll. Mina kaitsemehhanismid: mahasurumine, reaktiivne käitumine, projektsioon, ratsionaliseerimine, sublimatsioon, eitamine, negativism, regressiivne käitumine, identifikatsioon.
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

digiaabits 12

Sotsiaalsed suhted. Hoiak, sotsiaalne sõltuvus ja sellest vabanemise võimalused, suhete liigid, suhtlemise struktuurid. Roll, head ja halvad rollid grupis.
Mare Teichmann (PhD), psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikool